Arazi Yönetimi

Arazi Yönetimi
 • 49,00 TL
  44,10 TL
  TRY
 • %10
 • Yayınevi

  : YEM Yayın

  Yazar

  :Nihat Enver Ülger

  Baskı No

  : 1

  Baskı Tarihi

  : Aralık 2016

  Dil

  : Türkçe

  Barkod

  : 9786054793648

  3 iş gününde kargoya verilir

İlginizi çekebilecek ürünler

Son dönemde üzerinde sıkça konuşulan ve tartışılan “kentsel dönüşüm ve yanlış arazi kullanım kararları” konularında ufuk açacak bir kitap…

 

 

Arazi Yönetimi, dünyadaki arazi yönetim süreçlerini irdeleyip ülkemiz koşullarına uygun, özgün bir arazi yönetim sistematiği oluşturarak, bunu Geomatik (Harita-Jeodezi- Fotogrametri), İnşaat, Çevre, Orman, Ziraat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Mimarlık, Hukuk, Kamu Yönetimi vb. disiplinlerde rol alan tüm aktörlerin ilgisine sunma amacı taşıyor.

 

“Bugün Dünyamızın En Büyük Sorunlarından Olan ‘Arazi Kıtlığına ve Yanlış Arazi Kullanım Kararları’na Karşın Özgün Bir Arazi Yönetim Sistematiği Gerekmektedir…”

 

Dünyanın karşılaştığı en büyük sorunlardan olan “arazi kıtlığı” ve “yanlış arazi kullanım kararları”; kentlerin kontrol edilemeyecek bir hızda büyümesi, tarım arazilerinin tarım dışı faaliyetlere (yerleşim, sanayi vb.) açılması, yoğun arazi talebi ve sürdürülebilir çevre ilkelerinden uzak arazi politikaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Dünya arazisini tüm sakinlerinin yararına yönelik olarak en iyi şekilde kullanmak, yönetmek ve kalıcı kılmak için ülke, kent ve kır ölçeğinde arazi yönetimine ihtiyaç vardır. Arazi yönetimi için mülkiyet kullanımına ilişkin bilgiler ve dökümler olması, mülkiyete ilişkin karar verilmeden önce bunların dikkatlice incelenerek analizlerinin yapılması gerekmektedir.

 

Prof.Dr. Nihat Enver Ülger, Türkiye için arazi yönetim sisteminin kurulması konusunda gereken teorik ve pratik altyapının verilmeye çalışıldığı, çeşitli değerlendirmeler yapılarak değerlendirmelerin sonucunda da ülkemizde arazi üzerinde mülkiyet-kullanım-hukuk ekseninde, anayasal düzlemden mülkiyetin tesciline kadar olan sürecin hemen her aşamasında eksik ve sorunlu durumların süregeldiğinin saptandığı bu kitabı hazırlama amacını bu durumu şöyle özetliyor:

 

“Ülkemizde işgal, çarpık kentleşme, çevre kirliliği, kır-kent dengesizliği gibi sorunlara imar afları, afet riskli alanların dönüştürülmesi, 2B arazilerinin doğrudan satışı vb düzenlemelerle çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. Ancak kopuk, dağınık ve parçacıl niteliklere sahip bu çözüm arayışlarının arazi yönetiminin nihai amacına ulaşılmasında yetersiz kaldığı açıktır. Bir arazi yönetim sisteminin kurulması gerekliliğini ortaya koymak amacıyla hazırladığım bu kitapta, arazi yönetim sisteminin yapısını şekillendirebilecek niteliklere sahip olduğu varsayılan bir arazi yönetimi paradigmasının, ülkemiz arazi yönetimindeki sorunların çözümüne katkıda bulunacağını düşünüyorum…”

 

 

 

 

NİHAT ENVER ÜLGER

 

Prof.Dr. Nihat Enver Ülger, 1976 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1983 yılında Yıldız Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans, 1988 yılında aynı bölümden doktora derecesini aldı.

1988-92 yılları arasında Viyana Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev aldı. Bu görevi boyunca, Avusturya Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi’nde bilimsel çalışmalar yürüttü.

1992 yılında Yardımcı Doçent olarak göreve başladığı Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nde, 1993-95 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 1999 yılında Doçent ünvanı alan Nihat Enver Ülger, aynı zamanda Harita Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yönetim kurullarında da çeşitli görevlerde yer aldı. 1999-2000 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde Profesör unvanını aldı. 2004-09 yılları arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Birimi Yöneticiliği yaparak, İstanbul’un kentsel dönüşüm vizyonunun belirlenmesinde etkin rol üstlendi.

Akademik çalışmalarına, 2009 yılında Geomatik Mühendisliği Bölümü’nü kurduğu Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir. Çok sayıda öğrencinin lisansüstü tez yürütücülüğünü yapmakta olan Ülger, “Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı” ve “Arazi Yönetimi ve Kullanımı Doktora Programı” bölümlerini açarak konuya ilişkin akademik üretkenliğin artmasına katkıda bulunmuştur.

Yaklaşık 30 yıllık uygulama projesi ve akademik deneyimiyle, "kentsel dönüşüm", "arazi yönetimi", "imar uygulamaları", "kadastro", "değer esaslı yöntem", "kırsal arazi düzenlemeleri", "gayrimenkul değerleme ve geliştirme", "taşınmaz hukuku" konularındaki çalışmaları ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış olan Ülger'in Türkiye’de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm (Nobel Yayınları, Ankara, 2010) adlı bir kitabı da bulunmaktadır.

Halen, Harita Kadastro Mühendisleri Odası Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanlığı görevini sürdüren ve ülkemizde bu alanda çeşitli akademik etkinliklerin düzenlenmesi konusunda öncü rol üstlenen Ülger, 2014 yılında kurduğu "Avrasya Arazi Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Strateji Geliştirme Merkezi"nde, çalışma konularına yönelik proje ve iş geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

 


Mimarlık, grafik tasarım ve sanat gibi birbirinden farklı kategorilerde yüzlerce kitap için tıklayın!

BÖLÜM I KAVRAMSAL ÇERÇEVE

 

ARAZİ YÖNETİMİ NEDİR?  13

        Tanımı ve Kapsamı  13

        Uluslararası Arazi Yönetimi Yaklaşımlarının Tarihsel Gelişimi  16

               Uluslararası Haritacılar Birliği (FIG) ve Birleşmiş Milletler’in Çalışmaları  16

               Avrupa Birliği’nin Çalışmaları  23

 

ARAZİ YÖNETİMİNİN KAZANIMLARI  29

        Mülkiyet / Arazi Üzerindeki Hakların Korunumu  29

        Vergilendirmeyle İlgili Kazanımlar  30

        Kredi Erişimiyle İlgili Kazanımlar  30

        Arazi Piyasalarıyla İlgili Kazanımlar  30

        Hazine / Kamu Arazilerinin Korunması  30

        Arazi Üzerindeki Anlaşmazlıkların Azalması  31

        Kırsal Yaşama Katkıları  31

        Kentsel Yaşama Katkıları  31

        Çevre Yönetimine Etkisi  32

        İyi Yönetişim ve Demokratik Bir Toplum Oluşturma  32

 

ARAZİ YÖNETİM SİSTEMİNİN TEMEL DAYANAKLARI  33

        Arazi Yönetim Sistemleri (AYS)  33

        Arazi Yönetimi Paradigması  33

        Kişiler ve Kurumlar  33

        Haklar, Kısıtlamalar ve Sorumluluklar  34

        Kadastro  34

        Dinamik Arazi Yönetim Sistemi Tasarımı  34

        Süreçler  34

        Teknoloji  34

        Arazi Veri Altyapıları  35

        Başarı Ölçütleri  35

 

BÖLÜM II ARAZİ - İNSAN İLİŞKİSİ

 

ARAZİ VE MÜLKİYET KAVRAMLARI  39

        Arazinin Algılanışı  39

        Mülkiyet ve Mülkiyet Hakları Nedir?  42

        Farklı Toplumlarda Mülkiyet Yapıları  44

               İlkel Toplumlarda Mülkiyet  45

               Köleci Toplumlarda Mülkiyet  46

               Feodal Toplumlarda Mülkiyet  47

               Kapitalist Toplumlarda Mülkiyet  48

               Sosyalist Toplumlarda Mülkiyet  48

 

İNSANOĞLU - ARAZİ İLİŞKİSİNİN EVRİMİ  50

        Tarihsel Bakış  50

        Kadastronun Gücü  51

               Vergi Kadastrosu  53

               Ekonomik Kadastro  53

               Mülkiyet Kadastrosu  54

               Çok Amaçlı Kadastro (ÇAK)  55

               Kadastro Bilgi Sistemleri  56

 

HAKLAR, KISITLAMALAR VE SORUMLULUKLAR  58

 

BÖLÜM III DÜNYADA ARAZİ YÖNETİMİ KURAMI / PARADİGMASI

 

DÜNYADA ARAZİ YÖNETİMİ ANLAYIŞI  63

        Arazi Yönetimi Paradigması  63

        Dünyadaki Arazi Yönetimi Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme  65

 

DÜNYADA ARAZİ YÖNETİMİ SÜREÇLERİ  70

        Arazi Kayıt Sistemleri  70

        Arazi Politikalarına Olan Gereksinim  74

        Arazi Mülkiyetine Yapılan Karışmalar  78

        Arazi Kullanım Planlaması  81

        Arazi Geliştirme  84

        Arazi Değeri ve Arazi Piyasaları  87

        Arazi Veri Altyapıları (AVA)  92

        Arazi Yönetiminde Yeterlilik  96

 

BÖLÜM IV TÜRKİYE’DE ARAZİ YÖNETİMİNE YAKLAŞIM

 

TÜRKİYE’DE ARAZİ YÖNETİMİNİN GEREKLİLİĞİ  101

        Ekonomik Kalkınma ve Planlama  102

        Sürdürülebilir Kentleşme  104

               İç Göçün Önlenmesi  104

               Yeni Bir Arsa Düzenlemesi Sisteminin Gerekliliği  105

        Kırsal Kalkınmanın Gerekliliği  111

        Yaşanabilir Çevre  113

        Zenginliğin Dağılımı  114

 

TÜRKİYE’DE ARAZİ YÖNETİMİ ANLAYIŞIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR  116

        Sivil Toplum Örgütlerinin Çalışmaları  116

        Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı  118

 

BÖLÜM V BİR ARAZİ YÖNETİMİ PARADİGMASI

 

HUKUKSAL TEMEL  127

        Anayasa  128

        Medeni Kanun  130

        Arazi Düzenlemesiyle İlgili Uygulama Kanunları  132

 

ARAZİ MÜLKİYETİ VE ONA BAĞLI HAKLAR TEMELİ  132

        Kamu Mülkiyeti  132

               Sınırlandırılıp Tespit ve Tescil Edilen Kamu Malları  134

               Sınırlandırma ve Tescile Tabi Olmayanlar  135

        Özel Mülkiyet Hakları  135

               Tapulu Edinim  135

               Tapusuz (Zilyetlikle) Edinim  138

 

UYGULAMA - TEKNİK TEMEL  138

        Türkiye’de Arazi Yönetimiyle İlgili Kurumlar  138

               Kalkınma Bakanlığı  141

               Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  142

               Orman ve Su İşleri Bakanlığı  145

               Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  145

               Maliye Bakanlığı  146

               Başbakanlığa Doğrudan Bağlı kuruluşlar  147

               Yerel Yönetimler  148

        Türkiye’de Arazi / Mülkiyet Kullanımına ve Düzenlemesine İlişkin Süreçler  149

               Arazi Kullanım Planlaması  149

               Arazi Değerleme  161

               Arazi Mülkiyetine Karışmalar  163

               Arazi Kayıt Sistemi (Tapu-Kadastro) ve Arazi Veri Altyapıları  171

               Arazi Yönetiminde Yeterlilik  185

 

ARAZİ YÖNETİMİ PARADİGMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖRNEK ÇALIŞMA   186

        Amaç ve Kapsam  186

        Veri Temini ve Dönüşümü  190

        Metodoloji  192

        Doğal Yapı  192

               Doğal Öneme Sahip Alanlar  197

               Sakınılacak Alanlar  199

        Yerleşim Alanları  200

        Envanter Çalışması Bulgularına Göre Yeni Kentsel Dönüşüm Stratejisi Oluşturulması  205

 

BÖLÜM VI SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER  219

 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi